Naše služby

Zahradní architektura

Zabýváme se službami v široké oblasti oboru krajinářská architektura.  Tyto služby zahrnují především projektovou činnost spojenou s dalšími specializovanými činnostmi:

naše služby lze rozdělit na projekci – součinnost v průběhu realizace krajinářských staveb – poradenství

Co od nás můžete očekávat:

 • inventarizace dřevin, dendrologické průzkumy jako podklad pro projektovou činnost. samostatné dendrologické průzkumy provádíme omezeně, nebo jen pro naše zákazníky.

Proječní činnost je zaměřena na revitalizace, rekonstrukce, obnovy venkovních ploch.

Krajinářské úpravy v extravilánech sídel, krajině:

 • koncepce a studie uspořádání krajiny
 • návrhy, projekty společných zařízení , spolupráce při zpracování KPÚ
 • dílčí a kompletní analýzy v území
 • dílčí projekty a návrhy plošných, liniových či bodových vegetačních prvků
 • projekty ÚSES
 • voda v krajině, revitalizace, návrhy protierozních opatření
 • návrhy a realizace opatření ke zvyšování prostupnost a ekologické stability krajiny
 • opatření ke zvýšení atraktivity, obytnosti a estetické kvality krajiny
 • návrh managementu o vybrané biotopy

Krajinářské úpravy v intravilánu:

 • obnovy, rekonstrukce parků, nádvoří, dvorů
 • návrhy veřejných prostranství, vyhrazené zeleně a zeleně v ulicích
 • návrhy parků, lesoparků
 • hřbitovy
 • návrhy soukromých zahrad, dvorů
 • průmyslová a obchodní centra, sídla firem
 • střešní zahrady
 • návrhy dětských hřišť a sportovních ploch
 • návrhy a řešení zeleně v nádobách
 • interiérová zeleň, zimní zahrady
 • návrhy drobných staveb a prvků zahradní architektury
 • spoolupráce  a kompletní servis při zajištění realizací
 • poradenství management  zeleně (správa, údržba, péče)
 • autorské technické dozory
 • odborné poradenství
Krajinářská tvorba
Základem našeho přístupu k přírodě a krajině je vědomí nezbytnosti její důsledné ochrany a šetrného využívání v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

 • k

Problematika krajiny je velmi široká a zahrnuje mezioborovou spolupráci. Zabýváme se komplexním pojetím krajiny od vizí po projekci a realizaci dílčích segmentů krajiny. Doménou jsou návrhy vegetačních prvků, úprava okolí drobných staveb, management vybraného území, projekty v oblasti rekreačního využítí krajiny, aj.

Ochrana přírody a krajiny
Základem našeho přístupu k přírodě a krajině je vědomí nezbytnosti její důsledné ochrany a šetrného využívání v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a s repektováním zájmů vlastníka.
Řešíme:

 • dílčí podklady a studie pro ZÚR, SEA, EIA
 • zpracování plánů péče pro zvláště chráněná území (ZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL)
 • realizace managementu v m-ZCHÚ, VKP
 • zpracování ochranářských plánů pro území ve správě pozemkových spolků
 • inventarizace hranic a mapování evropsky významných lokalit (EVL) soustavy NATURA 2000
Lesní inženýrství
V principu vycházíme z myšlenek přírodě blízkého a funkčně integrovaného lesního hospodaření. Naše práce je zaměřena zejména na:

 • studie a návrhy opatření polyfunkčního využívání lesů
 • opatření zaměřená na podporu jednotlivých funkcí (bioprodukční, ekostabilizační, hydricko-vodohospodářské, edaficko-půdoochranné, sociálně-rekreační, zdravotně-hygienické)
 • zalesňovací projekty
 • biologická hodnocení
 • dílčí části dokumentace EIA (vlivy na lesní ekosystémy)
 • stanovení výše újmy na životní prostředí prostřednictvím škody na lesích
 • plány péče pro lesní ZCHÚ
 • management lesních m-ZCHÚ
 • konzultační činnost pro vlastníky lesa
 • konzultační činnost v oblasti certifikace lesů
 • příprava odborných exkurzí a seminářů
 • hodnocení stavu lesních ekosystémů
 • optimalizace cestní sítě
 • zakládání a pěstování účelových lesů
Dotační poradenství a management

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti dotačního managementu, tj. zpracování projektů a žádostí o evropské a národní dotace,  granty včetně zpracování a zajištění nezbytných příloh včetně technické dokumentace.

Tyto práce provádíme na základě individuálních požadavků a charakteru projektů v návaznosti na zpracování projektů v rámci komplexního zpracování projektu a na základě dohody s investorem.

Dotační program MZe č.16 – Udržování a obnova kulturního dědictví pro rok 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní dotační program pro obce do 5000obyvatel.

Příjem žádosti – příslušné pracoviště SZIF  (včetně příloh požadovaných při registraci)   od 27.1. do 15. 3. 2016 

Příjem příloh k žádosti  (Přílohy po realizaci a dokončení akce)  1. 7. 2016 – 30. 9. 2016

Účel:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Podprogram:

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Subjekt:

 • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.

 • Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč
 • Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč

Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Podprogram:

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Subjekt:

 • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Podprogram:

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace:
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea[1], a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Subjekt:

 • muzea v ČR (Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.)

Výše dotace:

Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.

 • Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč
 • Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč

 Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 Podprogram:

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Předmět dotace:
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

Subjekt:

 • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
 • podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě).

Výše dotace:
Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.

Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč.

Forma dotace:

dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Další informace o programu na stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html

Zásady programu a informace:  zasadya252a1997a1a2016.pdf informace-pro-zaadatele-dotacaniaho-programu-16-a-udrzaovaania-a-obnova-kulturniaho-deadictvia-venkova.pdf

Programové období 2014+  v letošním roce startuje výzvami v několika Operačních programechProgramu rozvoje venkova 2014-2020.

Pro své zákazníky umíme zajistit kompletní projektový servis od konzultace a přípravy záměrů, zajištění technické dokumentace, zpracováním projektové žádosti včetně nezbytných příloh.

V případě, že vám bude dotace schválena zajišťujeme kompletní řízení projektů a navazujícího monitoringu projektů po dobu udržitelnosti projektů.

Ostatní

Organizace odborných exkurzí a seminářů

Naše zkušenosti nám dovolují poskytnout služby v oblasti poradenství a organizace odborných exkurzí a seminářů v oblastech nabízených činností.